Szilágyi Mária e.v.

Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF hatálya Szilágyi Mária e.v. weblapján: varrotanfolyam.com és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve:         Szilágyi Mária e.v.

A szolgáltat székhelye:     2220 Vecsés, Előd utca 103/2

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló levelezési címe: varrotanfolyam@gmail.com

Adószáma:            58199934-1-33

Nyilvántartási szám:             56845938

Bankszámlaszám:         K&H Bank 10402094-50527066-85751009

Telefonszáma:         06-30/964-54-14

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-131290/2017

szerződés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Kft 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Ria Shawing Bt szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölőnégyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a jelentkező között.

Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Ria Shawing Bt szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A jelentkezés lépései:

 1. A tanfolyam kiválasztása
 2. A jelentkezési űrlap kitöltése
 3. Az adatbeviteli hibák ellenőrzése és szükség esetén javítása
 4. A jelentkezés elküldése
 5. A jelentkezés visszaigazolása

A képzési szerződés létrejötte:

 1. Ha a felhasználó jelentkezést küld Szilágyi Mária e.v. oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja képzési szerződés jön létre a jelentkező (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a jelentkező mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt tanfolyami jelentkezését fenntartani, a szolgáltatást igénybe venni.)
 2. A jelentkező elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szilágyi Mária e.v. elektronikus formában, automatikusan tárolja.

Árak:

A Weboldalon közzétett árak bruttó árak, amelyek tartalmazzák a tanfolyamok árát és a gyakorló anyagok költségeit.

Elállási jog:  

A jelentkező és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.

A Ria Shawing Bt vállalja, hogy minőségi varrás oktatós szolgáltatást biztosít a Tanuló részére az előzetesen, a beiratkozáskor egyeztetett tanfolyamon, időtartamban, helyszínen, nap(ok)on, időpontban, tudásszinten. A tanfolyam ezen részleteit a Szilágyi Mária e.v. által kiadott Tanfolyami Tájékoztatóban feltünteti. Amennyiben a Szilágyi Mária e.v. bármely fenti részleten változtatni szeretne, úgy köteles az(oka)t Tanulóval mielőbb, a tanfolyam megkezdése előtt, de legkésőbb az első órán közölni. Ha a Tanuló számára a változtatás(ok) nem elfogadható(k), úgy a szerződéstől elállhat, s ilyenkor a Szilágyi Mária e.v. a nem teljesített szolgáltatások ellenértékét maradéktalanul visszatéríti.

2.

Szilágyi Mária e.v. vállalkozik arra, hogy az előre meghirdetett feltételekkel elindítja a tanfolyamot, fenntartja azonban a jogot arra, hogy amennyiben a minimális létszám (4 fő) nem jönne össze, úgy az alábbi 3 megoldást ajánlja fel a Tanulónak: (I) a tandíj a létszám függvényében megemelkedik /erről a Szilágyi Mária e.v. árlistát ad ki/ – melynek vállalása csakis együttesen történhet és természetesen nem kötelező. (II) Át lehet menni egy másik, azonos szintű, más időpontban lévő csoportba, illetve (III) Át lehet menni egy másik, azonos időpontban, de más szintű tanfolyamra.

3.

Szilágyi Mária e.v. köteles az órák maradéktalan megtartására, az órák pontos kezdésére és befejezésére. Óraelmaradás esetén a csoport és a tanár által egyeztetett időpontban kerül sorra a pótóra.

4.

A Tanuló jelentkezésével és a Tanfolyami Tájékoztató átvételével elfogadja a tanfolyam összes részletét (tanfolyami időtartam, helyszín, nap(ok), időpont, tudásszint, csoportméret). Amennyiben a Tanuló változtatni kíván bármely fenti részleten, Szilágyi Mária e.v. – lehetőségeihez mérten – igyekszik költségmentesen megoldani a kérést, de nem garantálja azt.

5.

Az ügyfél visszakapja  a befizetett előleg összegét, amennyiben a tanfolyam megkezdése előtt legalább 3 munkanappal visszalép. Az ügyfél kezelési költség levonása után visszakapja a befizetett tandíjat, ha a tanfolyam megkezdése előtt, de 3 munkanapon belül visszalép a tanfolyamtól. A kezelési költség mértéke a befizetett tandíj előleg. Amennyiben a tanfolyamot egy későbbi időpontban, de legfeljebb 1 éven belül el szeretné kezdeni, a már befizetett előleget felhasználhatja.

6.

A Tanuló köteles a tandíjat kifizetni Szilágyi Mária e.v.  függetlenül attól, hogy a tanfolyamot végigjárja-e. A tanfolyam időközbeni befejezése nem jogosítja fel a tanulót a tandíj egészének vagy egy részének a visszakövetelésére. Olyan indokolt esetekben, mint pl. kórház, külföldi utazás, stb. mód van az igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének későbbi felhasználására, vagy a másra átruházására 1 éven belül. Ezt haladéktalanul jelenteni és igazolni kell Szilágyi Mária e.v. felé (igénybe nem vett szolgáltatásnak a személyesen történt bejelentést követő időszak időarányos tandíja minősül), amely a tanfolyami bónt ez alapján kiadja, készpénzt erre nem fizet visza. Tanfolyami utalvány megvásárlása esetén az utalvány 1 évig felhasználható, az készpénzre nem váltható, a határidő lejárta után, fel nem használás esetén az utalvány érvényét veszíti, készpénz ebben az esetben sem igényelhető vissza.

7.

A varrótanfolyamra való beiratkozást és a tandíj előleg befizetését a TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ, valamint a BEFIZETÉS VISSZAIGAZOLÁSA igazolja.

8.

A beiratkozáskor a regisztrációs díj fizetendő, mely a teljes tandíj részét képezi, amely átutalással vagy bankkártyával fizetendő, a teljes tandíj a tanfolyam első napján fizetendő készpénzben vagy bankkártyával, részletfizetésre csak 40.000,- Ft-ot meghaladó tanfolyami díj esetében van (+5% felár megfizetése mellett). A beiratkozáskor a jelentkezések sorrendjében tudjuk kielégíteni az igényeket. A beiratkozást követően is elfogadunk jelentkezéseket, abban az esetben, ha van hely az adott csoportban. Késői jelentkezés /csoport betelte/ esetén a Ria Shawing Bt  igyekszik helyet találni a Tanulónak, de nem garantálja azt.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

1. Címzett: Szilágyi Mária e.v. 2220 Vecsés, Előd utca 103/2

2. Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

3. Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

4. A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

 1. §

(1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed. ”

9.

A Ria Shawing Bt  a Tanuló adatait bizalmasan kezeli, azt külső személynek át nem adja, a megadott email címre tájékoztató levelet küld mindaddig, amíg a Tanuló nem kéri ennek ellenkezőjét.